Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
news-camera-man
/nju:z'kæmərəmæn/
Jump to user comments
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phóng viên nhiếp ảnh; người quay phim thời sự
Related search result for "news-camera-man"
Comments and discussion on the word "news-camera-man"