Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
lành
Jump to user comments
adj  
 • good; happy
  • không có tin tức gì tức là tin lành
   no news is good news. gentle; mild
  • lành như bụt
   gentle as a lamb
verb  
 • to heal; to skin over
  • vết thương chưa lành
   the wound has never healed yet
Related search result for "lành"
Comments and discussion on the word "lành"