Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
ngà ngà
Jump to user comments
 
  • Tipsy
    • Uống có một chén rượu đã ngà ngà
      To feel tipsy only after drinking a cup of alcohol
Related search result for "ngà ngà"
Comments and discussion on the word "ngà ngà"