Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ngăm ngăm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ph. 1. Nói nước da hơi đen. 2. Nói bụng hơi đau.
Related search result for "ngăm ngăm"
Comments and discussion on the word "ngăm ngăm"