Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ngăn trở
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Làm khó dễ cho công việc của người khác, cản sự tiến hành một công việc.
Related search result for "ngăn trở"
Comments and discussion on the word "ngăn trở"