Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ngũ âm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Năm âm thanh chính của nhạc cổ là cung, thương, chủy, giốc, vũ.
Related search result for "ngũ âm"
Comments and discussion on the word "ngũ âm"