Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
ngũ gia bì
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Loài cây nhỡ, mọc ở núi, có gai, lá hình bàn tay, vỏ ngâm làm rượu bổ.
Related search result for "ngũ gia bì"
Comments and discussion on the word "ngũ gia bì"