Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ngặt vì
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Vì một lý do bó buộc: Ngặt vì thiếu thì giờ, không đến dự buổi họp được.
Related search result for "ngặt vì"
Comments and discussion on the word "ngặt vì"