Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ngụ ngôn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Truyện đặt ra, thường dùng súc vật thay người để miêu tả nhân tình thế thái và ngụ ý răn đời bằng một kết luận luân lý.
Related search result for "ngụ ngôn"
Comments and discussion on the word "ngụ ngôn"