Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ngan ngán
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Hơi ngán: Mới ăn có một đĩa xôi đã thấy ngan ngán.
Related search result for "ngan ngán"
Comments and discussion on the word "ngan ngán"