Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nghẹn ngào
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Cảm động quá không nói được lên lời.
Related search result for "nghẹn ngào"
Comments and discussion on the word "nghẹn ngào"