Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
nghịch đảo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (toán) Nói hai số có tích bằng 1: 3 và 1/3 là hai số nghịch đảo.
Related search result for "nghịch đảo"
Comments and discussion on the word "nghịch đảo"