Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
nguỵ trang
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Che đậy dưới những hình thức giả tạo để đánh lừa: Ngụy trang cỗ trọng pháo bằng cành cây.
Related search result for "nguỵ trang"
Comments and discussion on the word "nguỵ trang"