Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, )
nguyên thủy
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Đầu tiên: Xã hội nguyên thủy.
Related search result for "nguyên thủy"
Comments and discussion on the word "nguyên thủy"