Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhà sàn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nhà phía trên có sàn bằng gỗ hay bằng tre để ở, phía dưới để trống hoặc chứa nông cụ.
Related search result for "nhà sàn"
Comments and discussion on the word "nhà sàn"