Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
nhào lộn
Jump to user comments
 
 • Make loops, make somersaults
  • Máy bay nhào lộn trên không
   The plane was making loops in the air
  • Anh hề nhào lộn mấy vòng trên sân khấu
   The clowm made many someraults on the stage
Related search result for "nhào lộn"
Comments and discussion on the word "nhào lộn"