Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
nhác trông
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • à première vue
    • Nhác trông thì những bức tranh ấy khá đẹp
      ces tableaux paraissent assez beaux à première vue
Related search result for "nhác trông"
Comments and discussion on the word "nhác trông"