Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
nhân dân
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • peuple
  • Phục vụ nhân dân
   servir le peuple
 • populaire
  • Quân đội nhân dân
   armée populaire
Related search result for "nhân dân"
Comments and discussion on the word "nhân dân"