Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhũ mẫu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Người nuôi con người khác bằng sữa của mình.
Related search result for "nhũ mẫu"
Comments and discussion on the word "nhũ mẫu"