Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhường lời
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Để người khác nói: Xin nhường lời cho đồng chí.
Related search result for "nhường lời"
Comments and discussion on the word "nhường lời"