Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
như vầy
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (ph.; kng.). Như thế này. Nói như vầy. Làm như vầy.
Related search result for "như vầy"
Comments and discussion on the word "như vầy"