Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
o-xy hóa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Làm cho hóa hợp với o-xy; chuyển sang trạng thái o-xyt: Sắt o-xy hóa nhanh trong không khí ẩm.
Related search result for "o-xy hóa"
Comments and discussion on the word "o-xy hóa"