Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
paediatrics
/,pi:di'ætriks/ Cách viết khác : (pediatrics) /,pi:di'ætriks/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều (dùng như số ít)
  • (y học) khoa trẻ em
Related words
Related search result for "paediatrics"
Comments and discussion on the word "paediatrics"