Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
parametric
/,pærə'metrik/
Jump to user comments
tính từ
 • (toán học) (thuộc) thông số, (thuộc) tham số, (thuộc) tham biến
  • parametric equation
   phương trình tham số
  • parametric problem
   bài toán tham số
Related search result for "parametric"
Comments and discussion on the word "parametric"