Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pecan
/pi'kæn/
Jump to user comments
danh từ
  • (thực vật học) cây hồ đào pêcan (vùng Mi-si-si-pi)
  • quả hồ đào pêcan châu Mỹ
Related words
Related search result for "pecan"
Comments and discussion on the word "pecan"