Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
petticoat
/'petikout/
Jump to user comments
danh từ
 • váy lót
 • đàn bà; con gái; (số nhiều) giới nữ, phái nữ
IDIOMS
 • I have know him since he was in petticoats
  • tôi biết anh ta từ thuở anh ta còn mặc quần thủng đít
 • petticoat government
  • sự cai quản (ưu thế) của đàn bà (trong gia đình, trong chính quyền)
 • to be under petticoat government
  • dưới sự cai quản của vợ; dưới quyền của phụ nữ
Related words
Comments and discussion on the word "petticoat"