Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary
phá bỉnh
Jump to user comments
 
  • cũng nói phá hoẵng Behave as a killjoy, act, as a wet blanket
    • Cuộc liên hoan đang vui thì có kẻ đến phá bỉnh
      As the merry-making party was in progress, someone came and behaved as a killjoy
Related search result for "phá bỉnh"
Comments and discussion on the word "phá bỉnh"