Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
phá vỡ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Làm cho tan vỡ: Phá vỡ trận tuyến của địch.
Related search result for "phá vỡ"
Comments and discussion on the word "phá vỡ"