Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, )
phân bào
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • chia vạt áo, cầm vạt áo mà từ giã nhau, cũng như chia tay
Related search result for "phân bào"
Comments and discussion on the word "phân bào"