Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
phân tích
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • analyser
  • Phân tích một cuốn tiểu thuyết
   analyser un roman
 • analyse
  • Phân tích hóa học
   analyse chimique
  • Phân tích câu
   analyse logique
  • Phân tích từ
   analyse grammaticale
Related search result for "phân tích"
Comments and discussion on the word "phân tích"