Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
phô trương
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Bày ra để trang hoàng bề ngoài : Phải thiết thực, không nên phô trương.
Related search result for "phô trương"
Comments and discussion on the word "phô trương"