Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
phương án
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Bản trình bày dự kiến việc phải làm.
Related search result for "phương án"
Comments and discussion on the word "phương án"