Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
phương hướng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Đường đi về phía nào, đường lối: Phương hướng hành động.
Related search result for "phương hướng"
Comments and discussion on the word "phương hướng"