Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
phụ chánh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Viên quan to trông nom việc nước thay cho vua còn nhỏ tuổi.
Related search result for "phụ chánh"
Comments and discussion on the word "phụ chánh"