Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
praesidium
Jump to user comments
danh từ giống đực
  • chủ tịch đoàn (xô viết tối cao Liên Xô)
Related search result for "praesidium"
Comments and discussion on the word "praesidium"