Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
principe
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • khởi nguyên, bản nguyên
  • Dans le principe, les hommes étaient égaux
   khởi nguyên mọi người đều bình đẳng
 • căn nguyên, nguồn gốc
  • Le travail est le principe de toute richesse
   lao động là căn nguyên của mọi của cải
 • yếu tố
  • Les principes constituants
   yếu tố cấu tạo
 • nguyên lý; nguyên tắc
  • Principe d'Archimède
   nguyên lý ác-si-mét
  • Principe d'organisation
   nguyên tắc tổ chức
 • (số nhiều) tôn chỉ; nguyên tắc đạo đức
  • Fidèle à ses principes
   trung thành với tôn chỉ của mình
  • Homme sans principes
   người không có nguyên tắc đạo đức
 • (số nhiều) kiến thức cơ sở (về một môn khoa học...)
  • de principe
   về nguyên tắc
  • Un acord de principe
   một sự thỏa thuận về nguyên tắc
  • en principe
   về mặt nguyên tắc
  • En principe, il est d'accord
   ông ta đồng ý về mặt nguyên tắc
  • Il critique tout par principe
   theo nguyên tắc, anh ấy phê bình tất cả
  • pour le principe
   chỉ vì nguyên tắc mà thôi
  • Demander quelque chose pour le principe
   đòi hỏi điều gì chỉ vì nguyên tắc mà thôi
Related words
Related search result for "principe"
Comments and discussion on the word "principe"