Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
prismatic
/prismatic/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) lăng trụ; giống lăng trụ
  • prismatic powder
   thuốc súng có hạt hình lăng trụ
 • (thuộc) lăng kính; giống lăng kính
  • prismatic compass
   la bàn lăng kính
 • hợp bởi lăng kính; phân ra bởi lăng kính; sáng rực rỡ (màu sắc)
  • prismatic coplours
   màu sắc lăng kính, màu sắc rực rỡ
Related search result for "prismatic"
Comments and discussion on the word "prismatic"