Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
purulency
/'pjuəruləns/ Cách viết khác : (purulency) /'pjuərulənsi/
Jump to user comments
danh từ
  • (y học) tình trạng có mủ, tình trạng chảy mủ
  • mủ
Related search result for "purulency"
Comments and discussion on the word "purulency"