Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
quá sức
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ph. 1. Trên sức mình: Làm việc quá sức. 2. Nh. Quá lắm.
Related search result for "quá sức"
Comments and discussion on the word "quá sức"