Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
quạc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Há to mồm một cách thô bỉ để nói, cãi, khóc...: Quạc mồm ra mà gào.
Related search result for "quạc"
Comments and discussion on the word "quạc"