Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
quadrivalency
/,kwɔdri'veilənsi/ Cách viết khác : (quadrivalence) /,kwɔdri'veiləns/
Jump to user comments
danh từ
  • (hoá học) hoá trị bốn
Related search result for "quadrivalency"
Comments and discussion on the word "quadrivalency"