Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
quarter binding
/'kwɔ:tə,baindiɳ/
Jump to user comments
danh từ
  • sự đóng (sách) gáy da (không đóng da ở các góc)
Related search result for "quarter binding"
Comments and discussion on the word "quarter binding"