Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
quy đầu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Đầu bộ phận sinh dục ngoài của đàn ông.
Related search result for "quy đầu"
Comments and discussion on the word "quy đầu"