Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
récréation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • trò giải trí, trò tiêu khiển, trò vui
  • Prendre un peu de récréation
   tiêu khiển đôi chút
  • récréations mathématiques
   trò vui toán học
 • giờ nghỉ, giờ chơi
  • Sonner la récréation
   nổi hiệu giờ nghỉ
Related search result for "récréation"
Comments and discussion on the word "récréation"