Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rémunérer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • trả công, trả thù lao
  • Rémunérer quelqu'un pour son travail
   trả công công việc làm cho ai
  • Rémunérer un travail
   trả công một việc làm
 • (từ cũ, nghĩa cũ) thưởng
Related search result for "rémunérer"
Comments and discussion on the word "rémunérer"