Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
répétition
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự nhắc lại, sự lặp lại
  • Répétition de mots inutiles
   sự lặp lại những từ vô ích
  • répétition d'un acte
   sự lặp lại một hành vi
 • (nghệ thuật) sự sao lại; tác phẩm sao lại
 • sự ôn tập, sự luyện lại; buổi luyện lại
  • Répétition d'un rôle
   sự luyện lại một vai
 • sự dạy kèm; bài dạy kèm
 • (sân khấu) sự diễn tập; buổi diễn tập
  • Répétition générale
   tổng diễn tập
 • (âm nhạc) sự tập duyệt; buổi tập duyệt
 • (luật học, pháp lý) sự đòi trả lại
  • armes à répétition
   súng bắn liên thanh
Related search result for "répétition"
Comments and discussion on the word "répétition"