Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rétrograder
Jump to user comments
nội động từ
 • lùi, thụt lùi, giật lùi
  • L'armée a rétrogradé
   đội quân đã lùi
  • Rétrograder par la pensée
   thụt lùi về tư tưởng
  • Rétrograder dans la hiérarchie sociale
   thụt lùi về thứ bậc xã hội
 • (thiên (văn học)) chuyển động ngược
 • chuyển sang số thấp hơn (lái ô tô)
ngoại động từ
 • giáng cấp, hạ tầng công tác
  • Rétrograder un officier
   giáng cấp một sĩ quan
Related search result for "rétrograder"
Comments and discussion on the word "rétrograder"