Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
révolté
Jump to user comments
tính từ
 • nổi dậy, nổi loạn
  • Paysans révoltés
   nông dân nổi loạn
 • phẫn nộ
  • Révolté devant une injustice
   phẫn nộ trước một sự bất công
danh từ giống đực
 • người nổi loạn, quân nổi loạn
  • Armée de révolté
   đạo quân nổi loạn
Related search result for "révolté"
Comments and discussion on the word "révolté"