Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
rõ nét
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • accusé; marqué; prononcé; net
  • Sự khác nhau rõ nét
   différence accusée
  • Bóng không rõ nét
   ombre peu prononcée
Related search result for "rõ nét"
Comments and discussion on the word "rõ nét"