Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
rút ngắn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt Bớt đi: Rút ngắn thời gian; Rút ngắn bài phát biểu; Rút ngắn nhiệm kì.
Related search result for "rút ngắn"
Comments and discussion on the word "rút ngắn"